Путешествие в прошлое

Помнікі гісторыі права Беларусі

Гісторыя развіцця дзяржавы непарыўна звязана з фарміраваннем нормаў права, якія замацоўвалі і рэгулявалі асноўныя бакі жыццядзейнасці грамадства. У гэтым раздзеле месцяцца найбольш цікавыя крыніцы права: дагаворы, граматы, судзебнікі, статуты, Канстытуцыі, законы, іншыя акты, якія дзейнічалі ў той ці іншы перыяд. Менавіта гэтыя помнікі з`яўляюцца гістарычнымі сведкамі грамадскага ладу нашых продкаў, лепшым матэрыялам для знаемства з дзяржаўным механізмам, рознымі галінамі права.

Самы знакаміты помнік права Беларусі

Калi з`явiлiся першыя законы – ведаюць нямногія. Але самы знакамiты помнiк права Беларусi прыгадае амаль кожны наш суайчыннiк: Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага. 28 студзеня 2008 года ён адзначыў свой 420-ы Дзень нараджэння. Разам са Статутам да нас дайшлi прынцыпы адзiнства права ў дзяржаве, падзел улады на заканадаўчую, выканаўчую і судовую, прэзумпцыя невiнаватасцi i іншае.

/ По материалам юридического факультета БГУ /Т.Довнар/

История Беларуси

Хронология событий истории Беларуси, прошлого и настоящего.

/ Ссылки по теме
Страницы:  1 2
Вы можете прислать нам свой вопрос. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.